மழை ஏன் எப்பொழுதும் என் மேல் விழ வேண்டும்?

நான் மழையை ரசிக்கும் மழலைப் பருவத்தை தாண்டி விட்டேனே!

மழை ஏன் எப்பொழுதும் என் மேல் விழ வேண்டும்?

கரம் கோர்த்து நடக்க இன்று யாரும் இல்லையே!

மழை ஏன் எப்பொழுதும் என் மேல் விழ வேண்டும்?

வானம் பார்த்த விவசாயி நான் இல்லையே!

மழை ஏன் எப்பொழுதும் என் மேல் விழ வேண்டும்?

எனக்கு கவிதை கூட எழுத வராதே!

மழை ஏன் எப்பொழுதும் என் மேல் விழ வேண்டும்?

மழையில் குளிப்பதை நிறுத்தி நாளாகிறதே!

மழை ஏன் எப்பொழுதும் என் மேல் விழ வேண்டும்?

காபிக் கோப்பையுடன் ரசிப்பவன் நான் இல்லையே!

மழை ஏன் எப்பொழுதும் என் மேல் விழ வேண்டும்?

சருகிற்கு மழையால் பயனில்லையே!

முத்தாகவும், கடலாகவும், சிரிப்பாகவும் எதுவாகவும்

ஆக வாய்ப்புள்ள இந்த

மழை ஏன் எப்பொழுதும் என் மேல் விழ வேண்டும்?

Advertisements